Zásady ochrany osobních údajů

Základní informace

Společnost Vela Realty Group s.r.o., se sídlem Vančurova 793/7, 779 00 Olomouc; IČO: 11734787, DIČ: CZ11734787 zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 86701, jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.velareality.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Společnost Vela Realty Group s.r.o.  shromažďuje a zpracovává osobní údaje v souvislosti s předmětem podnikání, čímž se rozumí zejména zprostředkování koupě a prodeje nemovitostí v zahraničí a poskytování souvisejících služeb (Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona). Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Rozsah zpracování osobních údajů

Webový kontaktní formulář

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, budete požádáni o vyplnění následujících údajů:

i. jméno a příjmení,

ii. telefonní číslo,

iii. emailová adresa.

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře na našich webových stránkách udělujete výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu ust. §7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Vyplněním a odesláním osobních údajů ve výše uvedeném kontaktním formuláři dále výslovně souhlasíte se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů a jejich zařazení do databáze, která je našim vlastnictvím.

Dále souhlasíte a berete na vědomí, že Vámi poskytnuté osobní údaje budou použity k tomu, abychom Vás kontaktovali a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, a to výhradně pro účely poskytnutí nabídky zprostředkování příležitosti k uzavření kupní smlouvy.

Přístup k Vašim osobním údajům

Vaše osobní údaje mohou být za výše uvedenými účely předány:

i. spolupracujícím realitním partnerům,

ii. spolupracujícím realitním makléřům,

iii. zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou našimi obchodními partnery.

Všichni spolupracující partneři jsou v souladu s příslušnými právními normami smluvně vázáni dodržovat pravidla nakládání s osobními údaji. Pokud dochází v rámci externí spolupráce s dodavateli IT služeb k přenosu zašifrovaných dat do zemí mimo Evropskou unii, tito dodavatelé IT služeb jsou smluvně zavázáni dodržovat pravidla a zásady nakládání s osobními údaji v souladu s Evropskou Unií doporučenými Standardními Smluvními Ujednáními (Standard Contractual Clauses), tak jak jejich platnost potvrdil Evropský soudní dvůr ve svém rozhodnutí ze dne 16.7.2020.

Soubory Cookies

Na našich webových stránkách velareality.cz používáme tzv. Cookies. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva tak pro vás může být snazší a web bude užitečnější.

Soubory Cookies slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání Vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce nebo k ukládání nastavení reklam. Pro tento účel využíváme služby společnosti Google (viz Ochrana soukromí a smluvní podmínky), Facebook (viz Zásady používání dat) a Seznam (viz Rozsah zásad ochrany osobních údajů).

Nejčastěji požívané webové prohlížeče (Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, atd.) umožňují správu cookies. V nastavení prohlížečů se dají jednotlivé cookie blokovat, mazat, zakázat jejich používání, nebo je omezit či povolit pro vybrané webové stránky. Detailnější informace najdete v nápovědě Vašeho prohlížeče na následujících odkazech: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge.

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů

Osoba, jejíž osobní údaje společnost Vela Realty Group s.r.o. shromažďuje a zpracovává (dále taktéž „subjekt údajů“), má právo na to být správcem informována o zpracování svých osobních údajů. Subjekt údajů má:

i. právo na přístup k osobním údajům,

ii. právo na opravu,

iii. právo na výmaz („právo být zapomenut“),

iv. právo na omezení zpracování údajů,

v. právo vznést námitku proti zpracování,

vi. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Právo na přístup znamená, že si subjekt údajů může požádat o potvrzení od správce, zda osobní údaje, které se týkají subjektu, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má subjekt právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud správce osobní údaje získal a zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Subjekt údajů má právo získat kopii svých osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že subjekt údajů může kdykoliv požádat správce o opravu či doplnění osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že správce musí vymazat osobní údaje pokud:

i. již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

ii. zpracování je protiprávní,

iii. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování

iv. ukládá to správci zákonná povinnost. 

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud správce nevyřeší jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů subjektu údajů, musí správce omezit zpracování osobních údajů subjektu údajů tak, že tyto může mít pouze uloženy a případně je může použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které správce zpracovává pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud subjekt vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje subjektu údajů pro tyto účely zpracovávány.

 

Všechna práva může subjekt údajů uplatnit tak, že kontaktuje společnost Vela Realty Group s.r.o. na e-mailové adrese info@velareality.cz. Stížnost je možné podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

 

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů společností Vela Realty Group s.r.o. jsou účinné od 10. 8. 2021.